Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

DODATEK OSŁONOWY 2024 ZASADY

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2024-01-09 10:27:46 (czytane: 402)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.

Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych.

W związku z tym, iż od stycznia 2024 roku będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że będzie to zadanie realizował po opublikowaniu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Kilka ważnych informacji dotyczących niniejszego dodatku osłonowego.
1. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski będzie się składać osobiście w GOPS Czarnocin lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek ma na celu wsparcie „osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

2. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie się składać się 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

4. Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

5. Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, a jedynie informacji, którą będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kalendarz

ue_stopka.jpg