Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

GOSPODARKA ODPADAMI

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok - pobierz

odpady.jpg

wielkogabaryty.jpg

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok - pobierz

 

BP_30C25_1.jpgBP_30C25_2.jpg

INFORMACJA O ODPADACH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Urząd Gminy w Czarnocinie, informuje, że odpady takie jak: opony ciągnikowe i/lub ciężarowe, odpady z folii rolniczych, sznurek rolniczy, pozostałości środków ochrony roślin itp. pochodzące z działalności rolniczej, nie są objęte obowiązkiem zagospodarowania przez Gminę ze względu na to, że nie są one odpadami komunalnymi. Obowiązek zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej spoczywa na ich wytwórcy, czyli właścicielu działalności rolniczej.

 Poniżej lista podmiotów, do których gospodarstwa rolne mogą przekazać w/w odpady w celu ich dalszego zagospodarowania.

 Opony rolnicze, ciężarowe:

 Trans Południe Sp.z.o.o

39-200 Dębica

Podgrodzie 8b

tel.+48 (014) 681 89 89

 

P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul. Nidziańska 3

26-026 Morawica

tel. 41 311 75 68

tel. kom. 601 867 543

 

Folia rolnicza, sznurek rolniczy:

 

P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul. Nidziańska 3

26-026 Morawica

tel. 41 311 75 68

tel. kom. 601 867 543

 

Środki ochrony roślin:

 

Firma Handlowo-Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami

ul. Skrzetlewska 4

25-656 Kielce

+48 692 483 532

+48 530 313 793

 

Skup olejów przepracowanych/odpadowych:

 

RAN-FLEX sp.z.o.o

Biuro Handlowe – Kielce

ul. Głogowa 13

25-346 Kielce

(41) 369 18 05

(41) 342 53 04

(41) 369 23 13

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok - pobierz

 DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

55cc7550d6ff2f21a84e3b419a02f3dd_1.jpg

 55cc7550d6ff2f21a84e3b419a02f3dd_0.jpg

0001.jpg

 INFORMACJA

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że  odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które  ze względu na duże rozmiary lub wagę                    nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci.                            Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Nie wystawiamy:

- zużytych opon pochodzących z działalności rolniczej lub działalności gospodarczej, (wystawiamy tylko zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe),
- folii po siano-kiszonce,
- folii po tunelach.

Przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych można wystawiać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniu 21 października  2021r. z miejscowości;

Zagaje Stradowskie, Stradów, Malżyce, Michałowice, Mękarzowice, Bieglów, Miławczyce, Turnawiec, Ciuślice, Opatkowiczki, Czarnocin, Koryto, Cieszkowy.Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniu 27 października 2021r. z miejscowości:

Soboszów, Krzyż, Swoszowice, Dębiany, Będziaki, Kolosy, Charzowice, Sokolina, Mikołajów, Zagajów, Stropieszyn.

 

 

 

INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE                            CZARNOCIN ZA 2020 ROK - KOREKTA

Urząd Gminy w Czarnocinie realizując zapisy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) informuje, jak niżej:

1. Podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czarnocin w 2020 r. była firma:

P.U.H. Eco Tech
Karol Wiśniewski
ul.T.Kościuszki 65c
28-130 Stopnica

Firma została wyłoniona w zorganizowanym w 2018 r. przetargu na realizację zadania: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku".

2.Miejscem zagospodarowania przez przedmiot odbierający odpady komunalne  z terenu gminy Czarnocin niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w 2020 r. był:
ZGOK Sp.z.o.o Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.
Natomiast odpady zielone, które ulegają biodegradacji mogły być poddawane procesowi kompostowania  w przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości.

3.Osiągnięte przez Gminę Czarnocin  w 2020 r. poziomy:
a) osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych-56,80%,
b) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazanych do składowania-0%,
c) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych-0%

             4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Na terenie gminy nie ma punktu PSZOK. Gmina współtworzy wspólny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rzędowie na placu ZGOK w Rzędowie .
W miesiącach maj i październik 2020 r. odbyły się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych  baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w formie wystawki (odpady wystawione przed posesję).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Punkt bezpłatnego odbioru folii rolniczych ( folii po sianokiszonce i kiszonce, folii z palet po nawozach, foliowych worków po nawozach i big bagów).
Rafał Godzisz –  kontakt  tel. 790 575 523
ul. Nowowiejska 39
28-400 Pińczów
godz. 5:30-15:00
W 2020 r. została umieszczona informacja o  bezpłatnym odbiorze folii rolniczej na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

             
             
          Sporządził: Joanna Mucha