Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dodał : k_adamczyk Data: 2020-06-15 15:30:02 (czytane: 167)

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. Nabór na kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. […]

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Czarnocin

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Czarnocin

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Czarnocin

1.       Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)       być osobą pełnoletnią,

2)       zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3)       posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)       posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)       nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.       Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)      zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)      jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.       Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4.       Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.

5.       Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.       Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym

7.       Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)       Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

2)       Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3)       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)

4)       Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

8.       7.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Czarnocin

 Czarnocin 100 28-506 Czarnocin

9.       Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela  Marta Sady,
tel.  41 3512028 w.222

email: rolnictwo@czarnocin.com.pl

                                                                                                               /  Maria Kasperek /

                                                                                                         Gminny Komisarz Spisowy


 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz

Wzór ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych  - pobierz

Kalendarz

ue_stopka.jpg