Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Jak załatwić sprawę

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o ustalenie ( odtworzenie) treści aktu urodzenia

Oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa

Oświadczenie o powrocie do nazwiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego


Podanie o sprostowanie aktu

Podanie o umiejscowienie aktu małżeństwa

Podanie o umiejscowienie aktu urodzenia

Podanie o uzupełnienie aktu

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie


Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


Wniosek o zmianę – imienia i nazwiska , imienia, nazwiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Referat Budownictwa i Geodezji

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium plus rewitalizacja

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Czarnocin

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Wniosek o poświadczenie dokumentu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o zaświadczenie- uwłaszczenie

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o rozgraniczenie

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Wniosek o ostateczność decyzji


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zał. 2 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Zał. 3 -  Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych
(dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)


Zał. 4 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Zał. 5 - Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

Zał. 7 - Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 Zał 2 - oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu Podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.u. Z 2012 r. Poz. 361 z późn. Zm.)

Zał 3 - oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Zał 4 - oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Busku-Zdroju

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Busku-Zdroju
ue_stopka.jpg