Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

GOSPODARKA ODPADAMI

odpady201912018.jpg 


 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie


 

Broszura "Sens hierarchii postępowania z odpadami" - pobierz

 harmonogr201812017.jpg

 

odpady201712016.jpg

 


uchrzedow201612016.jpg 

uchrzedow201632016.jpg 

uchrzedow201642016.jpg 

 

 


Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 roku zmienił się sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów oraz stawki opłat.

Obecnie opłata naliczana jest od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wynosi:

-  7 zł. w przypadku oddawania odpadów zbieranych w sposób selektywny
oraz
- 14 zł. w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

  Ponadto z dniem 01 stycznia 2016 roku odbiorem odpadów objęte zostały nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza), gdzie opłata uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny)
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata ta wynosi :
pojemnik o poj. 120 l. -  15 zł.
pojemnik o poj. 240 l. -  30 zł.
pojemnik o poj. 1100 l.- 90 zł.
pojemnik typ KP-7     - 700 zł.

w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny opłata wynosi :
pojemnik o poj. 120 l. -     20 zł.
pojemnik o poj. 240 l. -     40 zł.
pojemnik o poj. 1100 l. - 160 zł.
pojemnik typ KP-7          900 zł.

 


INFORMACJA

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. odpady komunalne będzie odbierać Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Tym samym zmieni się termin odbioru odpadów, który przypadnie na każdy 4 poniedziałek miesiąca we wszystkich miejscowościach.

W tym dniu odbierane będą odpady zbierane selektywnie oraz pozostałości po segregacji (odpady zmieszane).

Ponadto w miesiącach maj i październik (również w 4 poniedziałek) odbierane będą odpady wielkogabarytowe.

 

 terminy_odbioru.jpg

 

 


 

 

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że 13 listopada 2015 roku aneksem Nr 01/15 do umowy dotacji Nr 156/15 z dnia 20.07.2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin w 2015 roku wprowadzono zmianę w sprawie udzielenia dotacji. Obecnie kwota zadania wynosi 8.208 zł z czego kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Na kwotę dotacji składają się:
środki WFOŚiGW w Kielcach – 2.872,80 zł, – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
środki NFOŚiGW w Warszawie – 4.104,00 zł –50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 wfos.png

 


 

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że 20 lipca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Czarnocin w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 22.382,03 zł – stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin w 2015 roku, którego całkowity koszt wynosi 26.331,80 zł.
Na kwotę dotacji składają się:
środki WFOŚiGW w Kielcach – 9.216,13 zł, – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
środki NFOŚiGW w Warszawie – 13.165,90 zł –50% kosztów kwalifikowanych zadania.
W 2015 roku planuje się transport i utylizację 3.672 m2 odpadów zawierających azbest.

wfos.png

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Czarnocin w 2015 roku

 

Odpady komunalne zbierane w spob selektywny „u źródła” gromadzone w workach:

 1. Papier i tektura, metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odpady biodegradowalne – z częstotliwością 1-raz w miesiącu


ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH TERMINY:

 

ZAWSZE I- SZY WTOREK MIESIĄCA

10.I (termin zastępczy), 03.II, 03.III, 07.IV, 05.V, 02.VI ( Bieglów, Miławczyce, Michałowice, Turnawiec, Ciuślice, Stradów, Zagaje Stradowskie )


ZAWSZE II- GI PIĄTEK MIESIĄCA

09.I, 13.II, 13.III, 10.IV, 08.V, 12.VI ( Opatkowiczki, Koryto, Czarnocin, Mękarzowice, Malżyce, Swoszowice )


ZAWSZE III- ŚRODA MIESIĄCA

21.I, 18.II, 18.III, 15.IV, 20.V, 17.VI ( Cieszkowy, Krzyż, Dębiany ,Zagajów, Soboszów, Mikołajów )


ZAWSZE IV- PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

26.I, 23.II, 23.III, 27.IV, 25.V, 22.VI ( Sokolina, Charzowice, Stropieszyn, Będziaki, Kolosy )

 

Inne odpady komunalne zbierane w spob selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

 1. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( kompletny ), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe- w miesiącu PAŹDZIERNIK 2014, MAJ I PAŹDZIERNIK 2015


Odpady budowlano – remontowe:

 1. Odpady remontowo - budowlanena zgłoszenie indywidualne klientów- odbiór w terminie do 1 miesiąca od zgłoszenia przez zamawiającego

UWAGA ŚMIECI MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7 RANO

 


   Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2013 rok

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz.391 z późn. zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które działają na podstawie umowy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku wynosi 12%.

W Gminie Czarnocin poziom ten wyniósł 12,71%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. z 2012 r. poz.676) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013 roku wynosi 50%

W Gminie Czarnocin poziom ten wyniósł 2,36%

 


 

 Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż dnia 01.07.2014 (wtorek) od godziny 8:00 u sołtysa będą wydawane pojemniki na odpady komunalne, naklejki na pojemniki oraz umowy użyczenia.


Pojemniki wydawane będą zgodnie z wykazem złożonych deklaracji.

Ponadto:

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż z dniem 1 lipca 2014r. zmienia się termin odbioru odpadów.

Zmiana harmonogramu wynika z wyboru nowego wykonawcy wyłonionego w ramach przetargu którym jest firma „TAMAX”.

Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów - informując jednocześnie, iż odpady zmieszane oraz odpady zbierane w sposób selektywny odbierane będą jednego dnia równocześnie (a nie jak dotychczas w dwóch różnych terminach !!!).


Odpady komunalne zbierane w spob selektywny „u źródła” gromadzone w workach:

 1. Papier i tektura, metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odpady biodegradowalne – z częstotliwością 1-raz w miesiącu


ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH TERMINY:


ZAWSZE I - SZY WTOREK MIESIĄCA

01.VII, 05.VIII, 02.IX, 07.X, 04.XI, 02.XII ( Bieglów, Miławczyce, Michałowice, Turnawiec, Ciuślice, Stradów, Zagaje Stradowskie )


ZAWSZE II - GI PIĄTEK MIESIĄCA

11.VII, 08.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 12.XII ( Opatkowiczki, Koryto, Czarnocin, Mękarzowice, Malżyce, Swoszowice )


ZAWSZE III - ŚRODA MIESIĄCA

16.VII, 20.VIII, 17.IX, 15.X, 19.XI, 17.XII ( Cieszkowy, Krzyż, Dębiany ,Zagajów, Soboszów, Mikołajów )


ZAWSZRE IV - PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

28.VII, 25.VIII, 22.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII ( Sokolina, Charzowice, Stropieszyn, Będziaki, Kolosy )


Inne odpady komunalne zbierane w spob selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

 1. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( kompletny ), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe- w miesiącu PAŹDZIERNIK 2014, MAJ I PAŹDZIERNIK 2015


Odpady budowlano – remontowe:

 1. Odpady remontowo - budowlanena zgłoszenie indywidualne klientów - odbiór w terminie do 1 miesiąca od zgłoszenia przez zamawiającego

UWAGA ŚMIECI MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7:00 RANO

 


 

  Informacja dotycząca opłat za odbiór odpadów komunalnych
1. Wyciąg:
z uchwały Nr XXV/179/2012 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody     ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty,  zmienionej  uchwałą Nr XXXIII / 245 / 2013 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013 roku…
.. stawki miesięczne opłat dla właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • zbierane i odbierane w sposób selektywny

            10 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1 - 2,
            20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3 - 4
            25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej

 • zbierane i odbierane w sposób ( Nie )  selektywny

            20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1 - 2,
            40 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3 - 4
            50 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej
2. Wyciąg:
z uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1) za lipiec, sierpień i wrzesień - w terminie do 30 września,
2) za październik, listopad i grudzień - w terminie do 31 grudnia,
3) za styczeń, luty i marzec - w terminie do 31 marca,
4) za kwiecień, maj i czerwiec - w  terminie do 30 czerwca.

Wpłat można dokonywać :

 • w terminach płatności rat łącznego zobowiązania podatkowego ( podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego  )                       u  Sołtysa ( inkasenta ),
 • w kasie Urzędu Gminy  ( przez okres całego kwartału ),
 • na konto bankowe Nr 60 8480 0004 2003 0006 3627 0018 w Banku Spółdzielczym w Busko Zdrój O/Krzyż   ( przez okres całego kwartału )


3. Z pierwszym dniem  nowego kwartału opłata staje się zaległością, do egzekwowania której stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 oku -  Ordynacja podatkowa   -   ( Dz. U tekst jednolity z Dz. U. z 2012 r. poz. 749 wraz z późniejszymi zmianami ).

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - POBIERZ

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - pobierz


Załączone pliki:

gosp_opadami_analiza2015.pdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. (gosp_opadami_analiza2015.pdf - 153.641 KB)

formularzochros1.pdf Formularz zwrotu/przyjęcia odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin dla rolników zdających odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) (formularzochros1.pdf - 295.112 KB)

ue_stopka.jpg