Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

GOSPODARKA ODPADAMI

 55cc7550d6ff2f21a84e3b419a02f3dd_1.jpg

 55cc7550d6ff2f21a84e3b419a02f3dd_0.jpg

0001.jpg

 INFORMACJA

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że  odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które  ze względu na duże rozmiary lub wagę                    nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci.                            Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Nie wystawiamy:

- zużytych opon pochodzących z działalności rolniczej lub działalności gospodarczej, (wystawiamy tylko zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe),
- folii po siano-kiszonce,
- folii po tunelach.

Przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych można wystawiać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniu 21 października  2021r. z miejscowości;

Zagaje Stradowskie, Stradów, Malżyce, Michałowice, Mękarzowice, Bieglów, Miławczyce, Turnawiec, Ciuślice, Opatkowiczki, Czarnocin, Koryto, Cieszkowy.Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniu 27 października 2021r. z miejscowości:

Soboszów, Krzyż, Swoszowice, Dębiany, Będziaki, Kolosy, Charzowice, Sokolina, Mikołajów, Zagajów, Stropieszyn.

 

 

 

INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE                            CZARNOCIN ZA 2020 ROK - KOREKTA

Urząd Gminy w Czarnocinie realizując zapisy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) informuje, jak niżej:

1. Podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czarnocin w 2020 r. była firma:

P.U.H. Eco Tech
Karol Wiśniewski
ul.T.Kościuszki 65c
28-130 Stopnica

Firma została wyłoniona w zorganizowanym w 2018 r. przetargu na realizację zadania: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku".

2.Miejscem zagospodarowania przez przedmiot odbierający odpady komunalne  z terenu gminy Czarnocin niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w 2020 r. był:
ZGOK Sp.z.o.o Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.
Natomiast odpady zielone, które ulegają biodegradacji mogły być poddawane procesowi kompostowania  w przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości.

3.Osiągnięte przez Gminę Czarnocin  w 2020 r. poziomy:
a) osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych-56,80%,
b) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazanych do składowania-0%,
c) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych-0%

             4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Na terenie gminy nie ma punktu PSZOK. Gmina współtworzy wspólny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rzędowie na placu ZGOK w Rzędowie .
W miesiącach maj i październik 2020 r. odbyły się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych  baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w formie wystawki (odpady wystawione przed posesję).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Punkt bezpłatnego odbioru folii rolniczych ( folii po sianokiszonce i kiszonce, folii z palet po nawozach, foliowych worków po nawozach i big bagów).
Rafał Godzisz –  kontakt  tel. 790 575 523
ul. Nowowiejska 39
28-400 Pińczów
godz. 5:30-15:00
W 2020 r. została umieszczona informacja o  bezpłatnym odbiorze folii rolniczej na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

             
             
          Sporządził: Joanna Mucha

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA.

L.p.

Rok

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom             recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

1

2012

0,32%

1,45%

0

2

2013

12,71%

2,36%

-

3

2014

37,72%

23,20%

-

4

2015

41,27%

30,86%

-

5

2016

38,55%

0

-

6

2017

33,29%

8,50%

-

7

2018

38,79%

2,67%

Nie dotyczy

8

2019

66,18%

13,89%

0

9

2020

56,80%

0

0

 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ROLNICZYCH

W ramach istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina jest zobowiązana wyłącznie do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Gmina nie może organizować zbiórek odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.


Firma zajmująca się zbiórką zużytych opon m. in. z maszyn rolniczych:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE " EKO-RASPOL" Anna Czopur
Brzeziny, ul. Nidziańska 3
26-026 Morawica
Tel. 41 311 75 68
Tel kom. 512 145 334 – pracownik firmy
e-mail: raspol@raspol.com.pl
adres www: raspol.com.pl

Opony odbierane są u wytwórcy odpadów.


Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z Gmin Regionu 5

 Informacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czarnocin za 2020 rok

Zasady_segregacji_odpadow_komunalnych_1.jpg

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893)


Na terenie Gminy Czarnocin zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w dniach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem, poprzez wystawienie przed posesję, skąd zostanie odebrany przez pojazdy firmy, która świadczy usługi w tym zakresie i ma podpisaną umowę z Gminą Czarnocin.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Wspólnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkcie Napraw w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy własnym transportem.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 
Na terenie Gminy Czarnocin nie ma punktu PSZOK. Gmina współtworzy wspólny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rzędowie na placu ZGOK w Rzędowie.
 
PSZOK RZĘDÓW
Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie od dnia 31 maja 2016r. na terenie zakładu został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia) dla mieszkańców następujących gmin: Łubnice, Oleśnica, Pacanów, Rytwiany, Solec-Zdrój, Szydłów, Staszów, Tuczępy, Bejsce, Czarnocin i Wiślica.
Adres:
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o. o.
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
REGON: 260229356
NIP: 655-19-30-910
tel. (015) 864 22 51,(015) 8165102
fax: (015) 8165103
e-mail: zgok@zgokrzedow.pl
 
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
Papier (15 01 01)
Metale (15 01 04, 20 01 40)
Tworzywa sztuczne (15 01 02)
Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
Szkło (15 01 07)
Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w par. 2 ust.6 lit.b. regulaminu (20 03 07)
Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej w par. 2 ust.5 regulaminu (17 01 07)
Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk

UWAGA !!!

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców z w/w gmin.
Do PSZOKU odpady należy dostarczyć własnym transportem.
http://zgokrzedow.pl/pszok/

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSC ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CZARNOCIN NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA


Wszystkie odpady komunalne (w tym bioodpady) z terenu Gminy Czarnocin, odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych, transportowane są do:
Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rzędowie
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w:
Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie
28-200 Staszów  

2_1.jpg1_1.jpg

 

Informacja

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022r.  odpady komunalne będzie odbierać Firma P.U.H. Eco Tech ze Stopnicy.
Firma Eco Tech Karol Wiśniewski , ul. T. Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica została wyłoniona w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

Załączone pliki:

gosp_opadami_analiza2015.pdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. (gosp_opadami_analiza2015.pdf - 153.641 KB)

formularzochros1.pdf Formularz zwrotu/przyjęcia odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin dla rolników zdających odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) (formularzochros1.pdf - 295.112 KB)


ue_stopka.jpg