Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

GOSPODARKA ODPADAMI

 Informacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czarnocin za 2020 rok

Zasady_segregacji_odpadow_komunalnych_1.jpg

2_1.jpg1_1.jpg

Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Piątka za segregację" Materiały do pobrania  tutaj oraz tutaj .

 Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku - pobierz

 Informacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czarnocin za 2019 rok

APEL_DO_MIESZKA__C__W_O_1.jpg

HARMONOGRAM__II_POLROCZE_2020_1.jpg


 


odpady202012019.jpg

 

 

 


INFORMACJA

w sprawie postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin.


Urząd Gminy w Czarnocinie informuje , że rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne są zobowiązani do zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w odpowiednich punktach.

Opakowań po środkach ochrony roślin nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, nie wolno ich palić, a tym bardziej wywozić do lasu. W żadnym wypadku opakowań nie należy wykorzystywać do przechowywania innych substancji czy płynów.

Opakowania po środkach ochrony roślin to odpady niebezpieczne, które winny być unieszkodliwione w odpowiedni sposób.

W pierwszej kolejności opakowanie należy opróżnić, następnie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wykorzystać do oprysku.

Płucze się tylko pojemniki plastikowe i szklane. Torebek papierowych i foliowych nie płuczemy.

Czyste opakowania pakujemy w worki foliowe i zawiązujemy.

Puste opakowania po środkach ochrony roślin można bez opłat oddać do punktu sprzedaży, który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Nie musi to być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu. Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury.

Punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę internetową: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/.


Najbliższe punkty odbioru uczestniczące w Systemie PSOR :

Farmer sp. j . Z P H U. Musiał J. K. R. W

adres: Mikołaja Kopernika 20

28-530 Skalbmierz

telefon: 41 3529424

godziny otwarcia: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7.30 – 16.00

SOBOTA 7.30 – 12.00


F.H.U.Rol-Asz Sklep Artykuły do Produkcji Rolnej

adres: Czarnocin 107A

28-506 Czarnocin

telefon: 41 3512084

godziny otwarcia: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00 – 15.00

SOBOTA 8.00 – 13.00


Rolmet - Centrum Ogrodnicze - Siedziba Główna

adres: Kolejowa 130

28-500 Kazimierza Wielka

telefon: 41 3523900-904

godziny otwarcia: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7.00 – 17.00

SOBOTA 7.00 – 13.00

 odpady082212019.jpg

 

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 

1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

 Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że Rada Gminy w Czarnocinie w dniu 30 lipca 2019 r.
podjęła uchwałę Nr XII/69/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 3212) oraz
uchwałę Nr XII/70/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 3213).
Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 września 2019 r. stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:
A. dla nieruchomości zamieszkałych:
- miesięczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny – 11,00 zł,
- miesięczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny (zmieszany) – 22,00 zł.
B.dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
1) opłata za 1 pojemnik o objętości 120 l – 25,00 zł,
2) opłata za 1 pojemnik o objętości 240 l – 40,00 zł,
3) opłata za 1 pojemnik o objętości 1100 l – 140,00 zł,
4) opłata za 1 pojemnik o objętości 7000 l – 700,00 zł.
C. dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):
1) opłata za 1 pojemnik o objętości 120 l – 40,00 zł,
2) opłata za 1 pojemnik o objętości 240 l – 60,00 zł,
3) opłata za 1 pojemnik o objętości 1100 l – 200,00 zł,
4) opłata za 1 pojemnik o objętości 7000 l – 1000,00 zł.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze
wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie
z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki
odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z
powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne
jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości
zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty – zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – decydują koszty odbioru, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z
odpadami komunalnymi.
Ponadto informujemy, że zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej
deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w
dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem
płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania
przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. W przypadku
wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 rok należy dokonać dopłaty wynikającej z
podwyższenia stawki.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Czarnocin
wydaje decyzje określające wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podanej w
zawiadomieniu. Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli
nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest
obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.


odpady06.jpgodpady201912018.jpg 


 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie


 

Broszura "Sens hierarchii postępowania z odpadami" - pobierz

 harmonogr201812017.jpg

 

odpady201712016.jpg

 


uchrzedow201612016.jpg 

uchrzedow201632016.jpg 

uchrzedow201642016.jpg 

 

 


Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 roku zmienił się sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów oraz stawki opłat.

Obecnie opłata naliczana jest od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wynosi:

-  7 zł. w przypadku oddawania odpadów zbieranych w sposób selektywny
oraz
- 14 zł. w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

  Ponadto z dniem 01 stycznia 2016 roku odbiorem odpadów objęte zostały nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza), gdzie opłata uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny)
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata ta wynosi :
pojemnik o poj. 120 l. -  15 zł.
pojemnik o poj. 240 l. -  30 zł.
pojemnik o poj. 1100 l.- 90 zł.
pojemnik typ KP-7     - 700 zł.

w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny opłata wynosi :
pojemnik o poj. 120 l. -     20 zł.
pojemnik o poj. 240 l. -     40 zł.
pojemnik o poj. 1100 l. - 160 zł.
pojemnik typ KP-7          900 zł.

 


INFORMACJA

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. odpady komunalne będzie odbierać Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Tym samym zmieni się termin odbioru odpadów, który przypadnie na każdy 4 poniedziałek miesiąca we wszystkich miejscowościach.

W tym dniu odbierane będą odpady zbierane selektywnie oraz pozostałości po segregacji (odpady zmieszane).

Ponadto w miesiącach maj i październik (również w 4 poniedziałek) odbierane będą odpady wielkogabarytowe.

 

 terminy_odbioru.jpg

 

 


 

 

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że 13 listopada 2015 roku aneksem Nr 01/15 do umowy dotacji Nr 156/15 z dnia 20.07.2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin w 2015 roku wprowadzono zmianę w sprawie udzielenia dotacji. Obecnie kwota zadania wynosi 8.208 zł z czego kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Na kwotę dotacji składają się:
środki WFOŚiGW w Kielcach – 2.872,80 zł, – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
środki NFOŚiGW w Warszawie – 4.104,00 zł –50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 wfos.png

 


 

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że 20 lipca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Czarnocin w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 22.382,03 zł – stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin w 2015 roku, którego całkowity koszt wynosi 26.331,80 zł.
Na kwotę dotacji składają się:
środki WFOŚiGW w Kielcach – 9.216,13 zł, – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
środki NFOŚiGW w Warszawie – 13.165,90 zł –50% kosztów kwalifikowanych zadania.
W 2015 roku planuje się transport i utylizację 3.672 m2 odpadów zawierających azbest.

wfos.png

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Czarnocin w 2015 roku

 

Odpady komunalne zbierane w spob selektywny „u źródła” gromadzone w workach:

 1. Papier i tektura, metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odpady biodegradowalne – z częstotliwością 1-raz w miesiącu


ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH TERMINY:

 

ZAWSZE I- SZY WTOREK MIESIĄCA

10.I (termin zastępczy), 03.II, 03.III, 07.IV, 05.V, 02.VI ( Bieglów, Miławczyce, Michałowice, Turnawiec, Ciuślice, Stradów, Zagaje Stradowskie )


ZAWSZE II- GI PIĄTEK MIESIĄCA

09.I, 13.II, 13.III, 10.IV, 08.V, 12.VI ( Opatkowiczki, Koryto, Czarnocin, Mękarzowice, Malżyce, Swoszowice )


ZAWSZE III- ŚRODA MIESIĄCA

21.I, 18.II, 18.III, 15.IV, 20.V, 17.VI ( Cieszkowy, Krzyż, Dębiany ,Zagajów, Soboszów, Mikołajów )


ZAWSZE IV- PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

26.I, 23.II, 23.III, 27.IV, 25.V, 22.VI ( Sokolina, Charzowice, Stropieszyn, Będziaki, Kolosy )

 

Inne odpady komunalne zbierane w spob selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

 1. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( kompletny ), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe- w miesiącu PAŹDZIERNIK 2014, MAJ I PAŹDZIERNIK 2015


Odpady budowlano – remontowe:

 1. Odpady remontowo - budowlanena zgłoszenie indywidualne klientów- odbiór w terminie do 1 miesiąca od zgłoszenia przez zamawiającego

UWAGA ŚMIECI MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7 RANO

 


   Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2013 rok

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz.391 z późn. zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które działają na podstawie umowy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku wynosi 12%.

W Gminie Czarnocin poziom ten wyniósł 12,71%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. z 2012 r. poz.676) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013 roku wynosi 50%

W Gminie Czarnocin poziom ten wyniósł 2,36%

 


 

 Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż dnia 01.07.2014 (wtorek) od godziny 8:00 u sołtysa będą wydawane pojemniki na odpady komunalne, naklejki na pojemniki oraz umowy użyczenia.


Pojemniki wydawane będą zgodnie z wykazem złożonych deklaracji.

Ponadto:

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż z dniem 1 lipca 2014r. zmienia się termin odbioru odpadów.

Zmiana harmonogramu wynika z wyboru nowego wykonawcy wyłonionego w ramach przetargu którym jest firma „TAMAX”.

Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów - informując jednocześnie, iż odpady zmieszane oraz odpady zbierane w sposób selektywny odbierane będą jednego dnia równocześnie (a nie jak dotychczas w dwóch różnych terminach !!!).


Odpady komunalne zbierane w spob selektywny „u źródła” gromadzone w workach:

 1. Papier i tektura, metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odpady biodegradowalne – z częstotliwością 1-raz w miesiącu


ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH TERMINY:


ZAWSZE I - SZY WTOREK MIESIĄCA

01.VII, 05.VIII, 02.IX, 07.X, 04.XI, 02.XII ( Bieglów, Miławczyce, Michałowice, Turnawiec, Ciuślice, Stradów, Zagaje Stradowskie )


ZAWSZE II - GI PIĄTEK MIESIĄCA

11.VII, 08.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 12.XII ( Opatkowiczki, Koryto, Czarnocin, Mękarzowice, Malżyce, Swoszowice )


ZAWSZE III - ŚRODA MIESIĄCA

16.VII, 20.VIII, 17.IX, 15.X, 19.XI, 17.XII ( Cieszkowy, Krzyż, Dębiany ,Zagajów, Soboszów, Mikołajów )


ZAWSZRE IV - PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

28.VII, 25.VIII, 22.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII ( Sokolina, Charzowice, Stropieszyn, Będziaki, Kolosy )


Inne odpady komunalne zbierane w spob selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

 1. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( kompletny ), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe- w miesiącu PAŹDZIERNIK 2014, MAJ I PAŹDZIERNIK 2015


Odpady budowlano – remontowe:

 1. Odpady remontowo - budowlanena zgłoszenie indywidualne klientów - odbiór w terminie do 1 miesiąca od zgłoszenia przez zamawiającego

UWAGA ŚMIECI MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7:00 RANO

 


 

  Informacja dotycząca opłat za odbiór odpadów komunalnych
1. Wyciąg:
z uchwały Nr XXV/179/2012 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody     ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty,  zmienionej  uchwałą Nr XXXIII / 245 / 2013 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013 roku…
.. stawki miesięczne opłat dla właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • zbierane i odbierane w sposób selektywny

            10 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1 - 2,
            20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3 - 4
            25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej

 • zbierane i odbierane w sposób ( Nie )  selektywny

            20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1 - 2,
            40 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3 - 4
            50 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej
2. Wyciąg:
z uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1) za lipiec, sierpień i wrzesień - w terminie do 30 września,
2) za październik, listopad i grudzień - w terminie do 31 grudnia,
3) za styczeń, luty i marzec - w terminie do 31 marca,
4) za kwiecień, maj i czerwiec - w  terminie do 30 czerwca.

Wpłat można dokonywać :

 • w terminach płatności rat łącznego zobowiązania podatkowego ( podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego  )                       u  Sołtysa ( inkasenta ),
 • w kasie Urzędu Gminy  ( przez okres całego kwartału ),
 • na konto bankowe Nr 60 8480 0004 2003 0006 3627 0018 w Banku Spółdzielczym w Busko Zdrój O/Krzyż   ( przez okres całego kwartału )


3. Z pierwszym dniem  nowego kwartału opłata staje się zaległością, do egzekwowania której stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 oku -  Ordynacja podatkowa   -   ( Dz. U tekst jednolity z Dz. U. z 2012 r. poz. 749 wraz z późniejszymi zmianami ).

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - POBIERZ

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - pobierz


Załączone pliki:

gosp_opadami_analiza2015.pdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. (gosp_opadami_analiza2015.pdf - 153.641 KB)

formularzochros1.pdf Formularz zwrotu/przyjęcia odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin dla rolników zdających odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) (formularzochros1.pdf - 295.112 KB)

ue_stopka.jpg