Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Rolnictwo

 

Kredyty „klęskowe” –

finansowe wsparcie dla poszkodowanych

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych


Kredyty „klęskowe” z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania udzielane są ze środków własnych banków współpracujących z ARiMR. Pomoc Agencji polega na spłacie za kredytobiorcę części należnego bankowi oprocentowania.

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli:

1) wysokość poniesionej szkody (lub co najmniej dwóch szkód w danym roku kalendarzowym łącznie) w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich:

wynosi 30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie (dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności),

przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach właściwych dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw2,

2) wysokość poniesionej szkody w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie przekracza kwotę 1050 zł.

Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.


Kto może uzyskać kredyt?

O kredyt mogą się ubiegać podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na co może być przeznaczony kredyt?

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody

 • Kredyty „klęskowe” inwestycyjne – K01 – na odtworzenie środków trwałych

 • Kredyty „klęskowe” obrotowe – K02 – na finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją rolną

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt?

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wysokości szkód: w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (linia K01) lub w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich tj. kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne (linia K02), nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży zawarte w formie aktu notarialnego lub rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia K02) wystarczy udokumentować 50% wydatków.


Okres kredytowania

Okres kredytowania kredytobiorca ustala z bankiem w umowie kredytu, z tym, że pomoc
w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, również ustalony jest w umowie kredytu. W okresie objętym umową kredytu bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału
i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął.


Wysokość oprocentowania i prowizji

Oprocentowanie kredytów jest sumą marży banku oraz wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M. Marża banku może wynosić maksymalnie 2,5 punktu procentowego. Wysokość opłat
i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2 % kwoty udzielonego kredytu.

Nie wskazuje się natomiast minimalnych parametrów marży oraz opłat i prowizji, które
to kredytobiorca może negocjować z bankiem.Więcej informacji:

www.arimr.gov.pl w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015r.

Bezpłatna infolinia: 0 800 38 00 84 czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21

Centrala ARiMR: Departament Wsparcia Krajowego nr tel. 022 318 48 50

 


apelpomor.jpg

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIA - pobierz

 

 

 


 

 OGŁOSZENIE dot. skutków wystąpienia gradu

 

Urząd Gminy w Czarnocinie uprzejmie informuje, iż osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie Gminy Czarnocin mogą zgłaszać zauważone przypadki skutków wystąpienia gradu na uprawach rolniczych do tut. Urzędu w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku (poniedziałek).

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG w Czarnocinie - pok. nr 2 bądź pod nr telefonu
(41) 35-12-028 wew. 211, 210 – osoba do kontaktów – Monika Łyp.

 

Wniosek o oszacowanie strat - pobierz

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych


Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu
do właściwego OT ARR.

Przedmiotowa pomoc skierowana jest do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła. Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto producent mleka będzie zobowiązany do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych” zwarte są na stronie internetowej: http://www.arr.gov.pl/422-nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-mleka-i-swin/5839-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-pomocy-w-formie-refundacji-kosztow-zakupu-jalowek-hodowlanych-ras-mlecznych

  

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy
z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka


Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie posiadanie przez producenta mleka,
w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych
w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia
30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie na stronie internetowej: http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5841-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-pomocy-z-tytulu-zmniejszenia-sprzedazy-mleka

 


Nawet 900 tys. zł wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych".


Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.


Więcej informacji o pomocy na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa:
http://www.arimr.gov.pl

 

 


Od 5 lipca można składać wnioski o pomoc
na przetwórstwo produktów rolnychOd 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. To już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także z produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów.


Więcej informacji o pomocy na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl
 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu
§ 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

ARR informuje, że wniosek można wypełnić przy pomocy aplikacji ELF https://elf.arr.gov.pl/ wyposażonej w podpowiedzi i sprawdzenia, co gwarantuje poprawne uzupełnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.


 

Pomoc na "Modernizacje gospodarstw rolnych" rusza od 29 czerwca

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.


Więcej informacji na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-rusza-od-29-czerwca.html

 

 


 

 Nowe obowiązki hodowców drobiu

hodowcydrobiu12017.jpg

 

 


Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

 Urząd Gminy w Czarnocinie informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych, Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XIX edycją konkursu
pn. Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku, którego celem jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych.

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy
w Czarnocinie w terminie do 15 czerwca 2017 r. pokój nr 2.
Druk deklaracji, regulamin konkursu i kryteria oceny można pobrać ze strony internetowej www.czarnocin.com.pl lub z tutejszego Urzędu (pokój nr 2).
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG w Czarnocinie - pok. nr 2 bądź pod nr telefonu (41) 35-12-028 wew. 221,210 – osoba do kontaktów – Monika Łyp.

Regulamin konkursu – pobierz
Kryteria oceny - pobierz
Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie – pobierz 

 


 

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż w zakresie produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostała do wykorzystania ilość:

 • 340,929 ton jabłek i gruszek,

 • 461,588 ton grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,

 • 6,304 ton śliwek i winogron,

 • 584,000 ton brzoskwiń.

W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak, niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatna dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od dnia 4 kwietnia 2017 r. Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Więcej informacji wWarunkach uczestnictwa w mechanizmie Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2016/921 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2017 r.http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/embargo-rosyjskie/5625-uwaga-producenci-owocow-i-warzyw-6

 

 


 

 

 Formularz zwrotu/przyjęcia odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin dla rolników zdających odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) - pobierz

 


 

 

100 tys. zł. Premii dla Młodych Rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia


Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 100 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkość ekonomiczna (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-premii-dla-mlodych-rolnikow-wnioski-mozna-skladac-od-27-kwietnia.html

 


 

Listy Odmian Zalecanych do uprawy na 2017r.


Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada  2012r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012r. poz. 1512 z późn.zm.) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2017 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.


LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2017 R.

 

 Pszenica ozima

1.ARKADIA

2. LINUS

3. NATULA

4. SKAGEN

5. MULAN

6. PLATIN

7. KWS OZON

8. ARTIST

9. FAKIR

10. MARKIZA

Pszenżyto ozime

1. ALGOSO

2. BOROWIK

3. BORWO

4. FREDRO

5. TOMKO

6. TULUS

7. MELOMAN

 

Żyto ozime

1. DAŃK. AMBER

2. DAŃK. DIAMENT

3. DOMIR

4. BRASETTO F1

5. SU STAKATTO F1

6. SU PERFORMER F1

 

 

Pszenica jara

1. BOMBONA

2. ARABELLA

3. KWS TORRIDON

4. GOPLANA

5. TYBALT

6. MANDARYNA

7. HARENDA

8. KAMELIA


Jęczmień jary

1. BASIC

2. ELLA

3. FARIBA

4. IRON

5. NATASIA

6. OBEREK

7. SKALD

8. SOLDO

9. RUBASZEK

Owies

1. BINGO

2. BRETON

3. KREZUS

4. ZUCH

5. MACZO

6. SIWEK

7. KOMFORT

8. HARNAŚZiemniak bardzo wczesny

1. ARIELLE

2. DENAR

3. LORD

4. VIVIANAZiemniak wczesny

1. BELLAROSA

2. GWIAZDA

3. OWACJA

4. VINETA

Ziemniak średniowczesny

1. SATINA

2. TAJFUN

Ziemniak średniopóźny i późny

1. JELLY

2. MONDEO

 

 


Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.


 

 


 

NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW MLEKA I ŚWIŃ !!!!!Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Kalendarz


ue_stopka.jpg