Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Rolnictwo

 

 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu
§ 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

ARR informuje, że wniosek można wypełnić przy pomocy aplikacji ELF https://elf.arr.gov.pl/ wyposażonej w podpowiedzi i sprawdzenia, co gwarantuje poprawne uzupełnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.


 

Pomoc na "Modernizacje gospodarstw rolnych" rusza od 29 czerwca

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.


Więcej informacji na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-rusza-od-29-czerwca.html

 

 


 

 Nowe obowiązki hodowców drobiu

hodowcydrobiu12017.jpg

 

 


Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

 Urząd Gminy w Czarnocinie informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych, Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XIX edycją konkursu
pn. Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku, którego celem jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych.

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy
w Czarnocinie w terminie do 15 czerwca 2017 r. pokój nr 2.
Druk deklaracji, regulamin konkursu i kryteria oceny można pobrać ze strony internetowej www.czarnocin.com.pl lub z tutejszego Urzędu (pokój nr 2).
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG w Czarnocinie - pok. nr 2 bądź pod nr telefonu (41) 35-12-028 wew. 221,210 – osoba do kontaktów – Monika Łyp.

Regulamin konkursu – pobierz
Kryteria oceny - pobierz
Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie – pobierz 

 


 

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż w zakresie produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostała do wykorzystania ilość:

 • 340,929 ton jabłek i gruszek,

 • 461,588 ton grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,

 • 6,304 ton śliwek i winogron,

 • 584,000 ton brzoskwiń.

W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak, niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatna dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od dnia 4 kwietnia 2017 r. Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Więcej informacji wWarunkach uczestnictwa w mechanizmie Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2016/921 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2017 r.http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/embargo-rosyjskie/5625-uwaga-producenci-owocow-i-warzyw-6

 

 


 

 

 Formularz zwrotu/przyjęcia odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin dla rolników zdających odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) - pobierz

 


 

 

100 tys. zł. Premii dla Młodych Rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia


Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 100 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkość ekonomiczna (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-premii-dla-mlodych-rolnikow-wnioski-mozna-skladac-od-27-kwietnia.html

 


 

Listy Odmian Zalecanych do uprawy na 2017r.


Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada  2012r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012r. poz. 1512 z późn.zm.) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2017 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.


LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2017 R.

 

 Pszenica ozima

1.ARKADIA

2. LINUS

3. NATULA

4. SKAGEN

5. MULAN

6. PLATIN

7. KWS OZON

8. ARTIST

9. FAKIR

10. MARKIZA

Pszenżyto ozime

1. ALGOSO

2. BOROWIK

3. BORWO

4. FREDRO

5. TOMKO

6. TULUS

7. MELOMAN

 

Żyto ozime

1. DAŃK. AMBER

2. DAŃK. DIAMENT

3. DOMIR

4. BRASETTO F1

5. SU STAKATTO F1

6. SU PERFORMER F1

 

 

Pszenica jara

1. BOMBONA

2. ARABELLA

3. KWS TORRIDON

4. GOPLANA

5. TYBALT

6. MANDARYNA

7. HARENDA

8. KAMELIA


Jęczmień jary

1. BASIC

2. ELLA

3. FARIBA

4. IRON

5. NATASIA

6. OBEREK

7. SKALD

8. SOLDO

9. RUBASZEK

Owies

1. BINGO

2. BRETON

3. KREZUS

4. ZUCH

5. MACZO

6. SIWEK

7. KOMFORT

8. HARNAŚZiemniak bardzo wczesny

1. ARIELLE

2. DENAR

3. LORD

4. VIVIANAZiemniak wczesny

1. BELLAROSA

2. GWIAZDA

3. OWACJA

4. VINETA

Ziemniak średniowczesny

1. SATINA

2. TAJFUN

Ziemniak średniopóźny i późny

1. JELLY

2. MONDEO

 

 


Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.


 

 


 

NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW MLEKA I ŚWIŃ !!!!!Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych
w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

 • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,

 • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,

 • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,

 • Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF).

Stawki pomocy kształtują się następująco:

 • refundacja do zakupu bydła hodowlanego 1000 zł do jałówki w wieku od 6 do 12 miesięcy; 1500 zł do jałówki w wieku powyżej 12 do 18 miesięcy; 2500 zł do jałówki w wieku powyżej 18 do 36 miesięcy; 4000 zł do buhaja w wieku przekraczającym 13 miesięcy.

OGRANICZENIA: pomoc może zostać udzielona maksymalnie do:

- 20 zakupionych jałówek,

- 1 zakupionego buhaja. • refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura, 

OGRANICZENIA: pomoc może zostać udzielona maksymalnie do:

 • nie więcej niż 50% liczby świń, posiadanych w dniu złożenia wniosku,

 • nie więcej niż 3 knurów hodowlanych.Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta OT ARR.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow
 

Szano komunikat0312017.jpg

 
 

Szanowni Rolnicy!

Dnia 10 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury ul. 1-go Maja 16, odbędzie się szkolenie z następujących tematów:

"Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.1 Premie dla młodych rolników (PROW 2014-2020)”

"Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (PROW 2014-2020)".

"Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja małych gospodarstw (PROW 2014-2020)"

Serdecznie zapraszam!!!
Janusz Skoczek
Kierownik BP ARiMR
Kazimierza Wielka

 Od 30 marca szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw !!!

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej
24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Więcej informacji na stronie ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-30-marca-szansa-na-pomoc-w-restrukturyzacji-malych-gospodarstw.html

 KONKURS - BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje XV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej lub KRUS  OR  w Kielcach. Gospodarstwo można także zgłosić
w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w terminie do 28 marca 2017 r. pokój nr 15 .
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy
w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.
Druk deklaracji oraz regulamin konkursu i kryteria oceny można pobrać ze strony internetowej www.czarnocin.com.pl lub z tutejszego Urzędu (pokój nr 15).

 Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG w Czarnocinie - pok. nr 15 bądź pod nr telefonu (41) 35-12-028 wew. 225 – osoba do kontaktów – Monika Łyp. 

Załączniki:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
2. Regulamin konkursu

 

 

 


100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu !!!Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski
o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy
je składać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną
i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi
czy działalnością weterynaryjną.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Więcej informacji na stronie ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html


Informacja ARiMR dla producentów drobiu


grypapomoc12017.jpg

 

 


 

 

Dopłaty do materiału siewnegoAgencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2017 r.
można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

 • zbóż ozimych,

 • zbóż jarych,

 • roślin strączkowych,

 • ziemniaka,

mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka)

UWAGA:

Składając wniosek o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:

 • wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września,

 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,

 • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty w 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny.

 


UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż od stycznia 2017r. zostaje przywrócony handel prosiętami na placu targowym w Skalbmierzu.

Handel odbywać się będzie w każdy czwartek od godziny 19:30 począwszy od  czwartku

w dniu 05.01.2017r. Prosi się o przestrzeganie ustalonej godziny handlu. Wcześniejszy przyjazd na plac targowy lub handel poza placem będzie karany.

Prosięta przeznaczone do handlu muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia i oznakowane. Ponadto rolnik powinien mieć informacje (najlepiej spisane na kartce) IMIĘ I NAZWISKO, miejscowość,  numer gospodarstwa, ilości posiadanych sztuk.

Gmina Skalbmierz posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny – 26036105 oraz numer siedziby stada PL062141384-001.


 


 

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w terminie od dnia
27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1858), zwane dalej "rozporządzeniem", którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1a) rozporządzenia, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły szkody, spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) i szkody te oszacowane przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512), w danym roku kalendarzowym:

a) wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921, z późn. zm.), lub rybach, oraz

b) dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca:

a) do wysokości wartości szkód w składnikach gospodarstwa oszacowanych przez ww. komisję, których odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tych składników gospodarstwa uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, od ryzyka wystąpienia takich zdarzeń, oraz

b) do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów dotyczących odtwarzania plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru lub do tego wniosku nie dołączono dokumentów potwierdzających te dane lub potwierdzających spełnienie danego kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250). Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O


ue_stopka.jpg