Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Rolnictwo

 

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha

 2. Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha

 3. Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha

 4. Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha

 5. Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.

 6. Płatność do krów - 371,46 zł/szt.

 7. Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.

 8. Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.

 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha

 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha

 11. Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha

 12. Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha

 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha

 14. Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha

 15. Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha

 16. Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha

 17. Płatność do lnu - 374,86 zł/ha

 18. Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha

 19. Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg

 20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg


 

 

Od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia !!!Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

 • jest wpisana do ewidencji producentów;

 • jest pełnoletnia;

 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;

 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości
4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:

 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);

 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt);

 • informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

 


 

Szkolenia dot. Inwestycji w gospodarstwach rolnych

oglszkol201709.jpg

  

AGRO SHOW 22-25 września 2017, Bednary

Przed nami dziewiętnasta edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW, która organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 22-25 września w Bednarach koło Poznania.

AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych
z branżą rolniczą.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przyznaje dopłatę do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na wystawę AGRO SHOW 2017. Organizatorem wyjazdu może być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gmina, Izba Rolnicza, Szkoła Rolnicza, Kółko Rolnicze, lub Sołectwo. Dopłata następuje do każdego zgłoszonego autokaru. O jej wysokości decyduje miejsce wyjazdu – wg tabeli zamieszczonej na stronie www.agroshow.pl. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba organizatora (powiat). Aby uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania, należy zarejestrować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dopłaty dla grup zgłaszanych na miejscu w Biurze Wystawy są niższe.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.agroshow.eu/agroshow/17,informacje-o-targach.html?wiecej=53

 


 

Komunikat !!!Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 roku powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).
Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:


Oddział Terenowy KOWR:

ul. Piaskowa 18

25-323 Kielce

tel. (41) 343-31-90

fax (41) 368-70-49

(dawna siedziba ARR OT w Kielcach)Sekcja Zamiejscowa KOWR:

Pl. Obrońców Pokoju 21,

27-500 Opatów

tel. (15) 869 14 04 


Od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski
o przyznanie wsparcia !!!


Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.


Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

 • jest wpisana do ewidencji producentów;

 • jest pełnoletnia;

 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;

 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej.

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw
i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona
w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:

 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);

 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt);

 • informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.


Więcej informacji na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-25-wrzesnia-rolnicy-ktorzy-zdecydowali-sie-na-przekazanie-gospodarstwa-beda-mogli-skladac.html

 


 

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc
od 4 września !!!


W terminie 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw.

Więcej informacji na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-straty-w-wyniku-klesk-zywiolowych-moga-skladac-w-arimr-wnioski-o-po.html

 


 

 

Kredyty „klęskowe” –

finansowe wsparcie dla poszkodowanych

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych


Kredyty „klęskowe” z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania udzielane są ze środków własnych banków współpracujących z ARiMR. Pomoc Agencji polega na spłacie za kredytobiorcę części należnego bankowi oprocentowania.

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli:

1) wysokość poniesionej szkody (lub co najmniej dwóch szkód w danym roku kalendarzowym łącznie) w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich:

wynosi 30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie (dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności),

przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach właściwych dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw2,

2) wysokość poniesionej szkody w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie przekracza kwotę 1050 zł.

Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.


Kto może uzyskać kredyt?

O kredyt mogą się ubiegać podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na co może być przeznaczony kredyt?

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody

 • Kredyty „klęskowe” inwestycyjne – K01 – na odtworzenie środków trwałych

 • Kredyty „klęskowe” obrotowe – K02 – na finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją rolną

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt?

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wysokości szkód: w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (linia K01) lub w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich tj. kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne (linia K02), nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży zawarte w formie aktu notarialnego lub rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia K02) wystarczy udokumentować 50% wydatków.


Okres kredytowania

Okres kredytowania kredytobiorca ustala z bankiem w umowie kredytu, z tym, że pomoc
w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, również ustalony jest w umowie kredytu. W okresie objętym umową kredytu bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału
i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął.


Wysokość oprocentowania i prowizji

Oprocentowanie kredytów jest sumą marży banku oraz wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M. Marża banku może wynosić maksymalnie 2,5 punktu procentowego. Wysokość opłat
i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2 % kwoty udzielonego kredytu.

Nie wskazuje się natomiast minimalnych parametrów marży oraz opłat i prowizji, które
to kredytobiorca może negocjować z bankiem.Więcej informacji:

www.arimr.gov.pl w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015r.

Bezpłatna infolinia: 0 800 38 00 84 czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21

Centrala ARiMR: Departament Wsparcia Krajowego nr tel. 022 318 48 50

 


apelpomor.jpg

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIA - pobierz

 

 

 


 

 OGŁOSZENIE dot. skutków wystąpienia gradu

 

Urząd Gminy w Czarnocinie uprzejmie informuje, iż osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie Gminy Czarnocin mogą zgłaszać zauważone przypadki skutków wystąpienia gradu na uprawach rolniczych do tut. Urzędu w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku (poniedziałek).

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG w Czarnocinie - pok. nr 2 bądź pod nr telefonu
(41) 35-12-028 wew. 211, 210 – osoba do kontaktów – Monika Łyp.

 

Wniosek o oszacowanie strat - pobierz

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych


Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu
do właściwego OT ARR.

Przedmiotowa pomoc skierowana jest do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła. Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto producent mleka będzie zobowiązany do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych” zwarte są na stronie internetowej: http://www.arr.gov.pl/422-nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-mleka-i-swin/5839-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-pomocy-w-formie-refundacji-kosztow-zakupu-jalowek-hodowlanych-ras-mlecznych

  

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy
z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka


Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie posiadanie przez producenta mleka,
w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych
w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia
30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie na stronie internetowej: http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5841-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-pomocy-z-tytulu-zmniejszenia-sprzedazy-mleka

 


Nawet 900 tys. zł wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych".


Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.


Więcej informacji o pomocy na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl

 

 


Od 5 lipca można składać wnioski o pomoc
na przetwórstwo produktów rolnychOd 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. To już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także z produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów.


Więcej informacji o pomocy na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl
 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu
§ 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

ARR informuje, że wniosek można wypełnić przy pomocy aplikacji ELF https://elf.arr.gov.pl/ wyposażonej w podpowiedzi i sprawdzenia, co gwarantuje poprawne uzupełnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

ue_stopka.jpg