Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128 o powierzchni 0,11 ha w obrębie Bieglów

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2019-05-17 11:14:21 (czytane: 202)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

 

 

Znak: BG.6840.2.2018                                                         Czarnocin, dnia 17.05.2019 roku

 

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYM  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 128 O POWIERZCHNI 0,11 HA W OBRĘBIE BIEGLÓW

 

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid.128, położona w obrębie nr 0002, w miejscowości Bieglów, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00041093/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 128 wynosi 0,11 ha (opis użytku: ŁIII=0,11 ha).

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej a w dalszej odległości grunty wykorzystywane rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Posiada kształt nieregularny. Nieruchomość zakrzaczona. Działka częściowo zabudowana połową domu, która stanowi odrębny przedmiot własności. Na działce posadowiony słup elektroenergetyczny.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i zagrodową.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 9000,00 zł netto  

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu  23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1,  w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z póź.zm.). Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu (cena netto) doliczony zostanie podatek VAT.

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami minął w dniu  08.02.2018 roku i w tym terminie nie wpłyną żaden wniosek.

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w  Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305. Informacje dostępne są również na stronie internetowej gminy www.bip.czarnocin.com.pl w zakładce „Ogłoszenia” à „Aktualności”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony  w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr
07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 czerwca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 24.06.2019 r. obręb Bieglów działka 128”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Pozostałe informacje:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
w formie aktu notarialnego;

 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 1) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 2;

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

  1. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
  3. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
  4. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.


Sporządziła: K.Badzioch

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 35.172.100.232

Dodaj komentarz

Kalendarz

ue_stopka.jpg