Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Zwrot podatku akcyzowego

Dodał : k_adamczyk Data: 2022-01-11 16:34:26 (czytane: 338)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Urząd Gminy Czarnocin informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu w  terminach:
- od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022 r., (zwrot przysługuje za olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00)
- od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu określonego na 2021 rok. (zwrot przysługuje za olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00)
Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki  wniosków  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  oraz wszelkie informacje, można uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej www.czarnocin.com.pl  lub pod numerem telefonu 41-35-12-028 wew. 222 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00  - 15:00 (osoba do kontaktu Monika Szumera).

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :
1, Wniosek
2. Zestawienie faktur
3. Oświadczenie o dzierżawach
4. Oświadczenie o kodach PKD
5. Obowiązek informacyjny


Kalendarz

ue_stopka.jpg