Szanowni Państwo – podatnicy podatku rolnego gm. Czarnocin
2012-10-11 12:48:01W związku z zaleceniami pokontrolnymi
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dn. 17.09.2012 r. zwróciłam się do
Sołtysów z prośbą o doręczenie formularzy – „INFORMACJA O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” wraz z załącznikami:
ZN-1/A i ZN-1/B.Celem jest uzyskanie danych o
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.W trakcie doręczania w/w druków
pojawiły się niepokojące sygnały, że dane wykazane


w informacjach zostaną wykorzystane do
ustalenia podatku od nieruchomości - od budynków mieszkalnych.Zapewniam Państwa, że pozyskane
dane o pow. użytkowej budynków mieszkalnych będą wyłącznie
wykorzystane do celów statystycznych tj. rzetelnego ustalenia
wysokości utraconych przez gminę dochodów z tyt. udzielonych
zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady
Gminy Nr XXXII/166/2009 z dn.


30 listopada 2009 r.


Zapis § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w uchwały
brzmi – „zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki
mieszkalne w gospodarstwach rolnych, zwalnia się budynki mieszkalne


i gospodarcze w byłych gospodarstwach
rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o
ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne”.
Przepisy art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /
tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm/ zobowiązują
podatników korzystający ze zwolnień podatkowych na mocy uchwał
rady gminy do złożenia informacji wraz z załącznikami.W związku z powyższym każdy podatnik
podatku rolnego będący jednocześnie właścicielem, samoistnym
posiadaczem budynku mieszkalnego, powinien złożyć informację wraz


z kompletem załączników: dane o
nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych.


Zwolnienia podatkowe wprowadzone na
mocy cytowanej uchwały rady gminy należy wykazać w druku ZN-1/B w
poz. 55
– według zasady - powierzchnia użytkowa budynku
mieszkalnego mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach


z wyjątkiem klatek schodowych.
Mieszkania o wysokości od 1,40 cm do 2,20 cm zalicza się w 50%
powierzchni, natomiast mieszkania o wysokości powyżej 2,20 m
zalicza się


w 100 %.
Dla ułatwienia wypełnienia formularza
informacji IN-1
podajemy sposób wypełnienia:
 1. poz. 1 - numer PESEL


 2. poz. 3 - rok podatkowy (obecnie
  2012)


 3. poz. 5 - informacja składana po
  raz pierwszy


 4. poz. 6 – zaznaczyć „x”
  stan prawny


 5. poz. 7 – nazwisko podatnika


 6. poz. 8 – imiona podatnika


 7. poz. 10 – numer PESEL


 8. poz. 14 – 23 - dane adresowe
  podatnika


 9. poz. 43 – 44 - liczba
  załączników ZN-1/A i załącznika ZN-1/B


 10. poz. 45 – 48 - dane osoby
  składającej informację, z datą jej złożenia i podpisem.


Sposób wypełnienia formularza
ZN-1/A:

 1. poz. 1 – numer PESEL


 2. poz. 3 – załącznik Nr 1


 3. poz. 4 – formularz stanowi
  załącznik do informacji IN-1


 4. poz. 5 – rodzaj podatnika –
  osoba fizyczna


 5. poz. 6– nazwisko podatnika


 6. poz. 7- imiona podatnika


 7. poz. 9 – numer PESEL


 8. poz..10 – adres położenia
  nieruchomości


 9. poz. 11 – 14 - tytuł prawny


 10. poz. 15 – numer działki
  zabudowanej


 11. poz. 18 – 19 - numer księgi
  wieczystej i nazwa sądu / jeżeli te dane są w posiadaniu
  podatnika/.


Sposób wypełnienia formularza
ZN-1/B
– który zawiera dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości


 1. poz. 1 – numer PESEL


 2. poz. 3 – formularz stanowi
  załącznik do informacji IN-1


 3. poz. 4 – rodzaj podatnika –
  osoba fizyczna


 4. poz. 5 – nazwisko podatnika


 5. poz. 6 – imiona podatnika


 6. poz. 8 – numer PESEL


 7. poz.55 – powierzchnia użytkowa
  budynku mieszkalnego /sposób wyliczenia wskazany wcześniej/.
Wypełnione formularze uprzejmie proszę
zwrócić do Sołtysów lub do Urzędu Gminy w Czarnocinie, pok. Nr
12 w terminie do 31.10.2012 r.Do podatników, którzy nie złożą
informacji wraz z załącznikami zostaną oddelegowani pracownicy
referatu podatkowego. Będą oni zobowiązani przedstawić Państwu
przepisy prawa podatkowego o obowiązku złożenia formularzy oraz
pouczyć o konsekwencjach w przypadku odmowy.


W związku z powyższym uprzejmie
proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i rzetelne podanie
danych.Wyjaśnień w sprawie wypełnienia
formularzy udziela Pani Marcjanna Fortuna pok. Nr 12, tel. 41 –
351-20-28 wew. 222.Z poważaniem
Wójt
Gminy CzarnocinMaria
Kasperek


http://n.czarnocin.com.pl/printnews.php?id=12022