Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Otwarty nabór partnera

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2018-08-24 19:27:00 (czytane: 142)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 9.2.1

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Gmina Czarnocin, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.


I. Cel projektu:

Ułatwiane dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą:

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych),

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej,

c) usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych).

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

a)      Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Czarnocin przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

a)      Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej prowadzącymi w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

b)      Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych.


V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b)      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

d)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)      Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

f)       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

g)      Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

h)      Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)      Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

c)       Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

d)      Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

e)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 17.09.2018 roku, do godziny 9.00 na adres e-mail: ug@czarnocin.com.pl

             

Załącznik nr 1

FORMULARZ

 

Nazwa instytucji/organizacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer KRS: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………. e-mail: ………………………………………………………………

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

2.      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a) ogłoszenia o naborze partnera

3.      Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

4.      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

 

 

 

Data ………………………………………  Podpis i pieczęć …………………………………………………………………….

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.86.132.30

Dodaj komentarz

Kalendarz

ue_stopka.jpg