Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2019-03-15 13:12:29 (czytane: 145)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Znak: BG.6840.1.4.2018                                                          Czarnocin, dnia 19.02.2019 roku

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid. 160, położona w obrębie nr 0008, w miejscowości Kolosy, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00038898/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 160 wynosi 0,7527 ha (opis użytku: RII= 0,2500 ha, RIIIa=0,5027 ha).
Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, terenów rolniczych. Dojazd drogą asfaltową. Posiada kształt zbliżony do trójkąta, teren z lekkim spadkiem. Część nieruchomości o bardzo dobre kulturze rolnej i produkcyjnej gleby, pozostała część to łąka. Na nieruchomości znajduje się słup elektroenergetyczny.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 28000,00 zł netto.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z póżn.zm.).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami minął w dniu 28.12.2018 r. i w tym  terminie nie wpłynął żaden wniosek.
Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10:30.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1500,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 27.03.2019 r. obręb Kolosy  działka 160 ”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w  Czarnocinie.
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.
Informacje dostępne są również na stronie internetowej gminy www.bip.czarnocin.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”  „Aktualności”.
Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2016 poz. 2052 z późn.zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do  nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2 a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie pok. nr 22, w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem :
„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 160 obręb Kolosy”
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1.    złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów
2.    wniosą wadium w wysokości 1500,00 zł do dnia 22.03.2019 r.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy w Czarnocinie na tablicy ogłoszeń do dnia 25.03.2019 r.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
1.    dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego- dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);
2.    oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
3.    zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
4.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust 2 pkt 2 i ust 3 oraz art. 7 ust. 9  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052 z późn.zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 108)
5.    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
6.    osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (wzór nr 4). W przypadku małżeńskiej rozdzielności majątkowej należy złożył oświadczenie wg wzoru nr 5.
Pozostałe informacje:
1.    Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 4) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 5;
- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
2.    Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
3.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
4.    Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
5.    O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

Sporządziła: J. Kubicka

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.232.53.231

Dodaj komentarz

Kalendarz

ue_stopka.jpg