Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Nowe stawki opłat za odpady komunalne!

Dodał : ascom Data: 2019-09-02 14:54:57 (czytane: 148)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
PolitykaNa podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że Rada Gminy w Czarnocinie w dniu 30 lipca 2019 r.
podjęła uchwałę Nr XII/69/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 3212) oraz
uchwałę Nr XII/70/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 3213).
Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 września 2019 r. stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:
A. dla nieruchomości zamieszkałych:
- miesięczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny – 11,00 zł,
- miesięczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny (zmieszany) – 22,00 zł.
B.dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
1) opłata za 1 pojemnik o objętości 120 l – 25,00 zł,
2) opłata za 1 pojemnik o objętości 240 l – 40,00 zł,
3) opłata za 1 pojemnik o objętości 1100 l – 140,00 zł,
4) opłata za 1 pojemnik o objętości 7000 l – 700,00 zł.
C. dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):
1) opłata za 1 pojemnik o objętości 120 l – 40,00 zł,
2) opłata za 1 pojemnik o objętości 240 l – 60,00 zł,
3) opłata za 1 pojemnik o objętości 1100 l – 200,00 zł,
4) opłata za 1 pojemnik o objętości 7000 l – 1000,00 zł.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze
wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie
z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki
odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z
powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne
jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości
zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty – zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – decydują koszty odbioru, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z
odpadami komunalnymi.
Ponadto informujemy, że zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej
deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w
dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem
płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania
przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. W przypadku
wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 rok należy dokonać dopłaty wynikającej z
podwyższenia stawki.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Czarnocin
wydaje decyzje określające wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podanej w
zawiadomieniu. Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli
nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest
obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Kalendarz

ue_stopka.jpg