Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Nabór wniosków w ramach programu pn. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodał : k_adamczyk Data: 2022-06-23 19:14:56 (czytane: 92)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach ,,Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

I.    Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
II.    Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań  z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 wynosi 4 000 000,00 zł.
III.    Forma dofinansowania: dotacja
IV.    Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.
V.    Terminy naborów:
W ramach naboru rozpatrywane będą jedynie wnioski wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w punkcie VII.5) przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. i przesłane przez OSChR do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru wniosków w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację lub w przypadku wykorzystania limitu pomocy publicznej w sektorze rolnictwa.
W przypadku wyczerpania puli środków, o której mowa w pkt II, o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach oraz data przekazania wniosku przez stację do WFOŚiGW w Kielcach, a w przypadku wyczerpania limitu pomocy publicznej data wyczerpania limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie
VI.    Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2023 roku,
VII.    Miejsce składania i sposób wypełniania wniosku.
1.    Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce lub innej na terenie kraju.
2.    Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie www.schr.gov.pl oraz stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach www.wfos.com.pl
3.    Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.
4.    Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wraz z wymaganymi załącznikami.
5.    Wymagane załączniki do wniosku:
1.    Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2.    Faktura/faktury (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty, na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym;
3.    Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
4.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
5.    Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu.

Zapisaną wersję elektroniczną wniosku należy również przesłać na adres: wapnowanie@wfos.com.pl Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.

Nadmieniamy, iż wnioski przesłane elektronicznie z sumą kontrolną inną niż na wniosku przekazanym przez OSChR do Funduszu, mogą podlegać odrzuceniu.

UWAGA!!!
W przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany przez OSChR w celu dokonania niezbędnych uzupełnień tj. do skorygowania wniosku,  należy na wydrukowanej korekcie wniosku dopisać słowo „korekta” oraz podać  numer wniosku którego korekta dotyczy oraz postępować jak określono od punktu VII.3. Złożenie zamiast korekty nowego wniosku, po zastosowaniu zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego, skutkować będzie odmową przyznania dofinansowania.
VIII.    Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:
1.    wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229)
2.    środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.
w sprawie nawozów,
z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania
IX.    Poziom dofinansowania:
1.    do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
2.    do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
3.    do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
X.    Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą zostać wyznaczone do przeprowadzenia kontroli przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Kielcach w celu potwierdzenia uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego.
XI.    Szczegółowe warunki dofinansowania zadań określone są w treści programu:  Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
XII.    Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej informacji na stronię:  http://www.wfos.com.pl/nabor-wg-zasad/1151-aktualizacja-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Kalendarz

ue_stopka.jpg