Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Kredyty „klęskowe” – finansowe wsparcie dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Dodał : GS Data: 2017-08-04 12:39:35 (czytane: 156)

Kredyty „klęskowe” z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania udzielane są ze środków własnych banków współpracujących z ARiMR. Pomoc Agencji polega na spłacie za kredytobiorcę części należnego bankowi oprocentowania.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli:

1) wysokość poniesionej szkody (lub co najmniej dwóch szkód w danym roku kalendarzowym łącznie) w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich:

wynosi 30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie (dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności),

przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach właściwych dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw2,

2) wysokość poniesionej szkody w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie przekracza kwotę 1050 zł.

Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.


Kto może uzyskać kredyt?

O kredyt mogą się ubiegać podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na co może być przeznaczony kredyt?

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody

  • Kredyty „klęskowe” inwestycyjne – K01 – na odtworzenie środków trwałych

  • Kredyty „klęskowe” obrotowe – K02 – na finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją rolną

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt?

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wysokości szkód: w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (linia K01) lub w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich tj. kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne (linia K02), nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży zawarte w formie aktu notarialnego lub rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia K02) wystarczy udokumentować 50% wydatków.


Okres kredytowania

Okres kredytowania kredytobiorca ustala z bankiem w umowie kredytu, z tym, że pomoc
w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, również ustalony jest w umowie kredytu. W okresie objętym umową kredytu bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału
i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął.


Wysokość oprocentowania i prowizji

Oprocentowanie kredytów jest sumą marży banku oraz wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M. Marża banku może wynosić maksymalnie 2,5 punktu procentowego. Wysokość opłat
i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2 % kwoty udzielonego kredytu.

Nie wskazuje się natomiast minimalnych parametrów marży oraz opłat i prowizji, które
to kredytobiorca może negocjować z bankiem.


Więcej informacji:

www.arimr.gov.pl w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015r.

Bezpłatna infolinia: 0 800 38 00 84 czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21

Centrala ARiMR: Departament Wsparcia Krajowego nr tel. 022 318 48 50

Kalendarz

ue_stopka.jpg