Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Dodał : GS Data: 2018-02-23 12:42:38 (czytane: 236)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Zgodnie z treścią § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, co następuje:

LICZBA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Lp. Nazwa jednostki Liczba
urzędników wyborczych
1 m.n.p.p Kielce 7
2 m. Ostrowiec Świętokrzyski 5
3 m. Skarżysko-Kamienna 4
4 m. Starachowice 4
5 m.gm. Bodzentyn 2
6 m.gm. Busko-Zdrój 4
7 m.gm. Chęciny 2
8 m.gm. Chmielnik 2
9 m.gm. Ćmielów 2
10 m.gm. Daleszyce 2
11 m.gm. Działoszyce 2
12 m.gm. Jędrzejów 4
13 m.gm. Kazimierza Wielka 3
14 m.gm. Końskie 4
15 m.gm. Koprzywnica 2
16 m.gm. Kunów 2
17 m.gm. Łagów 2
18 m.gm. Małogoszcz 2
19 m.gm. Morawica 2
20 m.gm. Opatów 3
21 m.gm. Osiek 2
22 m.gm. Ożarów 2
23 m.gm. Pińczów 4
24 m.gm. Połaniec 2
25 m.gm. Radoszyce 2
26 m.gm. Sandomierz 4
27 m.gm. Sędziszów 2
28 m.gm. Skalbmierz 2
29 m.gm. Staszów 4
30 m.gm. Stąporków 2
31 m.gm. Stopnica 2
32 m.gm. Suchedniów 2
33 m.gm. Wąchock 2
34 m.gm. Wiślica 2
35 m.gm. Włoszczowa 3
36 m.gm. Zawichost 2
37 gm. Baćkowice 2
38 gm. Bałtów 2
39 gm. Bejsce 2
40 gm. Bieliny 2
41 gm. Bliżyn 2
42 gm. Bodzechów 2
43 gm. Bogoria 2
44 gm. Brody 2
45 gm. Czarnocin 2
46 gm. Dwikozy 2
47 gm. Fałków 2
48 gm. Gnojno
2
49 gm. Gowarczów 2
50 gm. Górno 2
51 gm. Imielno 2
52 gm. Iwaniska 2
53 gm. Kije 2
54 gm. Klimontów 2
55 gm. Kluczewsko 2
56 gm. Krasocin 2
57 gm. Lipnik 2
58 gm. Łączna 2
59 gm. Łoniów 2
60 gm. Łopuszno 2
61 gm. Łubnice 2
62 gm. Masłów 2
63 gm. Michałów 2
64 gm. Miedziana Góra 2
65 gm. Mirzec 2
66 gm. Mniów 2
67 gm. Moskorzew 2
68 gm. Nagłowice 2
69 gm. Nowa Słupia 2
70 gm. Nowy Korczyn 2
71 gm. Obrazów 2
72 gm. Oksa 2
73 gm. Oleśnica 2
74 gm. Opatowiec 2
75 gm. Pacanów 2
76 gm. Pawłów 2
77 gm. Piekoszów 2
78 gm. Pierzchnica 2
79 gm. Radków 2
80 gm. Raków 2
81 gm. Ruda Maleniecka 2
82 gm. Rytwiany 2
83 gm. Sadowie 2
84 gm. Samborzec 2
85 gm. Secemin 2
86 gm. Sitkówka-Nowiny 2
87 gm. Skarżysko Kościelne 2
88 gm. Słupia (Jędrzejowska) 2
89 gm. Słupia Konecka 2
90 gm. Smyków 2
91 gm. Sobków 2
92 gm. Solec-Zdrój 2
93 gm. Strawczyn 2
94 gm. Szydłów 2
95 gm. Tarłów 2
96 gm. Tuczępy 2
97 gm. Waśniów 2
98 gm. Wilczyce 2
99 gm. Wodzisław 2
100 gm. Wojciechowice 2
101 gm. Zagnańsk 2
102 gm. Złota 2

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędników wyborczych:

 • wykształcenie wyższe;
 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
 • nie mogą być komisarzem wyborczym;
 • nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której mają miejsce zatrudnienia;
 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (Kielce);
 • nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • muszą być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminie z obszaru województwa świętokrzyskiego składają zgłoszenia w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (środa) na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
(budynek „C” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IV piętro, pok. 423)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie – Urzędnik Wyborczy”.

W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania. 

W zgłoszeniu podaje się:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców)
 • wykształcenie
 • miejsce pracy
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego stanowi załącznik do informacji.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów Kodeksu wyborczego lub otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

„W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

 

Kielce, dnia 21 lutego 2018 r.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach: Adam Michcik

Więcej na stronie: https://kielce.kbw.gov.pl/

Skan informacji - pobierz

Kalendarz

ue_stopka.jpg