Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

APEL DO MIESZKAŃCÓW O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Dodał : k_adamczyk Data: 2020-08-19 19:11:11 (czytane: 163)

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła ilość odpadów zmieszanych pochodzących od mieszkańców gminy.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Tendencja ta utrzymuje się, co może spowodować konieczność zwiększenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Dodatkowo Gmina może zostać ukarana za nieosiągnięcie poziomów unieszkodliwiania odpadów (recyklingu).

Obowiązujące przepisy ustawowe zobowiązują gminy do rozliczania się  z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie od wagi odebranych odpadów. Wynika z tego, że im więcej odpadów wystawiają mieszkańcy, tym większe koszty ponosi Gmina.

Ponadto informujemy, że od miesiąca września br. rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, popiółW przypadku stwierdzenia, że odpady są zbierane niezgodnie ze złożoną deklaracją,  właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą podwyższoną w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość obowiązującej opłaty.

         Należy wspomnieć, iż prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez Gminę, a tym samym zmniejszenie wysokości opłaty, ponoszonej przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. puszek aluminiowych, puszek metalowych, butelek (PET) po napojach, papieru jak również szkła  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów oraz gdy zostaną naliczone kary za brak osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu konieczne będzie podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apeluję o bezwzględne przestrzeganie obowiązków wynikających ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi i prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych.

Kalendarz

ue_stopka.jpg